G. van Nijenrodestraat 142
3621 GM Breukelen
tel: 0346-261088
e-mail: info@socubel.nl
RSIN: 80 13 91 507
KvK nr: 41 17 90 54
Historie Stichting Sociaal Culturele Belangen Breukelen

De historie van Socubel voert terug tot de jaren veertig van de twintigste eeuw, in toen nog verzuild Nederland. Uit het vermogen van de R.K. Vereniging Het Wit-Gele Kruis werd een bedrag van ƒ 100,- (eenhonderd gulden) afgezonderd als startkapitaal voor de op te richting Stichting Centrum voor Kraamzorg van het Wit-Gele Kruis te Breukelen. Het bescheiden geldbedrag (afgerond €45,-) vormde het startkapitaal van de stichting, die op 22 mei 1946 ten overstaan van kandidaat-notaris mr. A.H. Doude-van Troostwijk te Breukelen werd opgericht.
Het doel van de stichting was het verlenen van kraamzorg in Breukelen en wijde omgeving. Haar feitelijke werkgebied strekte zich uit over het gehele noordwestelijke deel van de provincie Utrecht.
Gedurende ruim vijfentwintig jaar is door het ‘Bureau voor Kraamzorg van het Wit-Gele Kruis’, zoals de stichting in de volksmond heette, uitstekende kraamhulp geboden. In de zeventiger jaren van de twintigste eeuw werd van overheidswege echter bepaald dat de diverse lokale kraamzorgorganisaties in één provinciale kraamzorgdienst dienden op te gaan.

Nu beschikte Stichting Centrum voor Kraamzorg van het Wit-Gele Kruis te Breukelen door degelijk financieel beheer over een eigen pand waarin het Bureau voor Kraamzorg was gehuisvest. Veel andere kraamzorgbureaus in de provincie kenden een veel minder solide financiële positie. Het toenmalige bestuur van de stichting vond het niet terecht dat het door met name de bewoners van Breukelen bijeengebrachte vermogen van de stichting zou wegvloeien naar het provinciale kraamzorgbureau. Het zou ten gunste van de inwoners van de gemeente Breukelen moeten blijven komen.

Aldus werden de kraamzorgactiviteiten van de stichting overgedragen aan de provincie Utrecht en bleef een ‘slapende’ stichting over met een pand als bezit. Het pand werd verkocht en de opbrengst ervan in obligaties belegd.

Er volgde een lange juridische weg langs verschillende notarissen om de slapende stichting om te vormen tot een stichting van algemeen nut voor de Breukelense bevolking. Het is aan de niet aflatende inzet van met name secretaris/penningmeester de heer J.H.M. (Jan) van den Bergh en de deskundige begeleiding door notaris mr. A.F. Bouten te Harmelen te danken dat een oplossing werd gevonden voor de juridische hobbels op deze weg. Hierdoor kon uiteindelijk op 19 december 1989 ten overstaan van voornoemde notaris Bouten een akte van statutenwijziging passeren. De naam van de stichting werd hierbij gewijzigd in Stichting Sociaal Culturele Belangen Breukelen en zij kent sedertdien als statutaire doelomschrijving en feitelijke activiteit: “de behartiging van de maatschappelijke, sociale en culturele belangen in de gemeente Breukelen en naaste omgeving, in de ruimte zin van het woord”.
Gedurende ruim
vijfentwintig jaar is
door het ‘Bureau voor Kraamzorg van het
Wit-Gele Kruis’, zoals
de stichting in de
volksmond heette, uitstekende kraamhulp geboden.
Stichting Sociaal Culturele Belangen Breukelen is bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
® 2022 Socubel, design: Studio HEIN