G. van Nijenrodestraat 142
3621 GM Breukelen
tel: 0346-261088
e-mail: info@socubel.nl
RSIN: 80 13 91 507
KvK nr: 41 17 90 54
Bestuur

De heer E.A.M. Middelweerd, voorzitter
De heer R.A.J. Joore, secretaris
De heer J.C.G. van der Post, penningmeester
Mevrouw B.J.M. Dobbelaar-Smet, lid
Mevrouw W.J.C. Jongerius-Slijpen, lid

Voor alle bestuursleden geldt dat zij gezamenlijk bevoegd zijn. De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden ten behoeve van de stichting onbezoldigd en ontvangen geen vacatiegeld. Voor de uitoefening van hun functie noodzakelijke onkosten kunnen door de stichting worden vergoed.

Verslag van activiteiten

Het bestuur vergadert tweemaal per jaar om de lopende zaken te bespreken en te besluiten over aanvragen voor financiële ondersteuning. De voorjaarsvergadering vindt plaats in de tweede helft van de maand maart/begin april en de najaarsvergadering in de tweede helft van de maand oktober/begin november. Let op! Uw aanvraag dient tijdig ingediend te zijn!

Vanwege de lage rentestand lopen de rentebaten van de stichting terug. Deze trend zet zich voort naarmate meer obligaties worden uitgeloot die nog een redelijke rentevergoeding geven. De ruimte om donaties te verstrekken staat daarmee onder druk, ook al omdat de kosten van de stichting niet afnemen. De kosten zijn op zichzelf vrij constant, maar nemen relatief toe door het teruglopen van de inkomsten. Het bestuur houdt ondanks de lage rentestand vast aan het beleid dat risicomijdend wordt belegd.

Gedurende het jaar 2023 heeft Socubel één sociaal en cultureel doel in Breukelen ondersteund met een gezamenlijk bedrag van € 2.500,-. In de voorjaarsvergadering van 2024 zijn voor afgerond € 5.800,- ondersteuningsaanvragen gehonoreerd.
Stichting Sociaal Culturele Belangen Breukelen is bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
® 2024 Socubel, design: Studio HEIN