G. van Nijenrodestraat 142
3621 GM Breukelen
tel: 0346-261088
e-mail: info@socubel.nl
RSIN: 80 13 91 507
KvK nr: 41 17 90 54
Staat van baten en lasten 2020
   
Financiële baten
Rentebaten en dividenten
3.598
Waardemutatie effecten (pos.)
-
 

 
3.598
Financiële lasten
Waardemutatie effecten (neg.)
4.641
Provisie en transactiekosten effecten 
24
Bewaarloon  
303
Kosten vermogensbeheer
1.035
Rentelasten
31
 
6.034
   

Financieel resultaat
-2.436
 


Algemene kosten
Accountantskosten
 2.178
Kosten website
166
Kleine aanschaffingen
76
   
 
2.420
Donaties
Toegekende donaties
5.500
Vrijval toegekende donaties
-
 

 
5.500
   

Som der lasten  
7.920
 


Resultaat  
-10.356
 Toelichting op de staat van baten en lasten

Het nadelige saldo is ten laste van het vrij besteedbare vermogen gebracht. In nominale termen (zonder rekening te houden met geldontwaarding) is het eigen vermogen van de stichting per ultimo 2020 zo'n € 25.000 lager dan haar startkapitaal. 

 


Stichting Sociaal Culturele Belangen Breukelen is bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
® 2020 Socubel, design: Studio HEIN