G. van Nijenrodestraat 142
3621 GM Breukelen
tel: 0346-261088
e-mail: info@socubel.nl
RSIN: 80 13 91 507
KvK nr: 41 17 90 54
Staat van baten en lasten 2021
   
Financiële baten
Rentebaten en dividenten
6.117
Waardemutatie effecten (pos.)
-
 

 
6.117
Financiële lasten
Waardemutatie effecten (neg.)
12.128
Provisie en transactiekosten effecten 
176
Bewaarloon  
-
Kosten vermogensbeheer
725
Rentelasten
-
 
-13.029
   

Financieel resultaat
-6.912
 


Algemene kosten
Accountantskosten
3.146
Kosten website
182
Kleine aanschaffingen
29
   
 
3.357
Donaties
Toegekende donaties
2.600
Vrijval toegekende donaties
-
 

 
2.600
   

Som der lasten  
5.957
 


Resultaat  
-12.869
 Toelichting op de staat van baten en lasten

Het nadelige saldo is ten laste van het vrij besteedbare vermogen gebracht. In nominale termen (zonder rekening te houden met geldontwaarding) is het eigen vermogen van de stichting per ultimo 2022 zo'n € 76.000 lager dan haar startkapitaal. 

 


Stichting Sociaal Culturele Belangen Breukelen is bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
® 2023 Socubel, design: Studio HEIN