G. van Nijenrodestraat 142
3621 GM Breukelen
tel: 0346-261088
e-mail: info@socubel.nl
RSIN: 80 13 91 507
KvK nr: 41 17 90 54
Staat van baten en lasten 2023
   
Financiële baten
Rentebaten en dividenden
6.629
Waardemutatie effecten (pos.)
-
 

 
6.629
Financiële lasten
Waardemutatie effecten (neg.)
65.491
Provisie en transactiekosten effecten 
934
Bewaarloon  
-
Kosten vermogensbeheer
-
Rentelasten
-
 
-66.425
   

Financieel resultaat
-59.796
 


Algemene kosten
Accountantskosten
1.599
Kosten website
207
Kleine aanschaffingen
92
   
 
1.898
Donaties
Toegekende donaties
2.500
Vrijval toegekende donaties
-
 

 
2.500
   

Som der lasten  
4.398
 


Resultaat  
-64.194
 Toelichting op de staat van baten en lasten

Het nadelige saldo is ten laste van het vrij besteedbare vermogen gebracht. In nominale termen (zonder rekening te houden met geldontwaarding) is het eigen vermogen van de stichting per ultimo 2023 zo'n € 137.000 lager dan haar startkapitaal. 

 


Stichting Sociaal Culturele Belangen Breukelen is bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
® 2024 Socubel, design: Studio HEIN