G. van Nijenrodestraat 142
3621 GM Breukelen
tel: 0346-261088
e-mail: info@socubel.nl
RSIN: 80 13 91 507
KvK nr: 41 17 90 54
Staat van baten en lasten 2017
   
Financiële baten
Rentebaten en dividenten
9.497
Waardemutatie obligaties (pos.)
3.802
 

 
13.299
Financiële lasten
Waardemutatie obligaties (neg.)
-
Provisie en transactiekosten obligaties 
84
Bewaarloon  
435
Kosten vermogensbeheer
906
 

 
1.425
   

Financieel resultaat
11.874
 


Algemene kosten
Accountantskosten
  2.299
Kosten website
145
Kleine aanschaffingen
47
2.491
 

Donaties
Toegekende donaties
6.300
Vrijval toegekende donaties
2.000
 

 
4.300
   

Som der lasten  
6.791
 


Resultaat  
5.083

Toelichting op de staat van baten en lasten

Het batige saldo is ten gunste van het vrij besteedbare vermogen gebracht. In nominale termen (zonder rekening te houden met geldontwaarding) is het eigen vermogen van de stichting per ultimo 2017 zo'n € 15.000 lager dan haar startkapitaal. 

 


Stichting Sociaal Culturele Belangen Breukelen is bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
® 2013 Socubel, design: Studio HEIN