G. van Nijenrodestraat 142
3621 GM Breukelen
tel: 0346-261088
e-mail: info@socubel.nl
RSIN: 80 13 91 507
KvK nr: 41 17 90 54
Beleidsplan

De stichting Socubel verleent financiële steun ter zake van het uitvoeren of tot stand brengen van projecten van algemeen maatschappelijk belang met een ideële of sociale strekking:
  1. kunst en cultuur;
  2. gezondheid;
  3. natuur en milieu;
  4. sport en recreatie;
  5. sociaal-maatschappelijk/ideëel.

Aanvragen voor financiële steun aan een individueel belang worden niet gehonoreerd.

Sinds de gemeente Breukelen in 2011 door gemeentelijke herindeling is opgegaan in de gemeente Stichtse Vecht wordt haar werkgebied gevormd door de voormalige gemeente Breukelen.
De steun van de stichting is vooral gericht op het mogelijk maken van bijzondere projecten, waarbij in principe slechts projecten in de voorbereidende fase worden gesteund (en niet projecten die voorafgaand aan de besluitvorming over de aanvraag geheel of gedeeltelijk zijn gerealiseerd).
De steun heeft nimmer een permanent karakter en wordt in principe niet gegeven aan projecten met een looptijd van meer dan een jaar.
De stichting tracht haar naamsbekendheid onder meer te vergroten door de organisatoren van ondersteunde doelen te verzoeken de ondersteuning door Socubel in uitingen naar voren te laten komen en door met een afvaardiging aanwezig te zijn bij activiteiten waarbij Socubel voor het voetlicht kan worden gebracht, zoals bij de Beursvloer Stichtse Vecht.
In haar beleggingsbeleid is de stichting risicomijdend. Socubel is een zogenaamd ‘vermogensfonds’. Zij werft geen geld of goederen, maar belegt haar (bescheiden) vermogen teneinde met de rendementen daarvan haar doelstellingen te realiseren. Daarbij wordt ernaar gestreefd het aanwezige vermogen (‘stamkapitaal’) in stand te houden.


Stichting Sociaal Culturele Belangen Breukelen is bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
® 2022 Socubel, design: Studio HEIN